SaksfremleggArkivsak: 10/395

Sakstittel: SKOLESTRUKTUR OG TILBUD I TROMS - OVERSENDELSE AV HØRINGSSAKER FRA FYLKESRÅDETInnstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Gratangen kommune viser til mottatt høringsdokument om skolestruktur og tilbud i Troms.

Gratangen kommune slutter seg i denne forbindelse til Sør-Troms regionråd sin uttalelse i saken.::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:

Troms fylkeskommune har utarbeidet et høringsdokument om skoletruktur og tilbud i Troms. Notatet er omfattende og består av tre rapporter. Det kan her også bemerkes at høringsfristen var meget kort, noe som vanskeliggjør en grundig behandling av dokumentet.


Det har som kjent vært til dels sterke protester fra ulike hold i fylket vedrørende strukturen i de videregående skolene i Troms. Spesielt har nedleggelsen av Skånland videregående skole og reduksjon i tilbudet ved Sjøvegan videregående skole vakt reaksjoner.


Sør-Troms regionråd har vedtatt en uttalelse til høringsdokumententet som etter min mening på en god måte gir uttrykk for viktigheten av en fortsatt desentralisert skolestruktur, samt det forhold at flere av kommunene i Sør-Troms grenser mot Nordland med de utfordringer det innebærer.


Ut fra ovenstående vil jeg derfor tilrå at formannskapet fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling:


Gratangen kommune viser til mottatt høringsdokument om skolestruktur og tilbud i Troms.

Gratangen kommune slutter seg i denne forbindelse til Sør-Troms regionråd sin uttalelse i saken.


Som vedlegg til saken følger: Vedl.Uttalelse fra Sør Troms regionråd vedr. skolestruktur og tilbud i Troms.Gratangen kommune, 23.05.2010

Bjørnar Storeng

rådmann