SaksfremleggArkivsak: 10/504

Sakstittel: GRATANGEN MENIGHETSRÅD - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 2010Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Gratangen kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Gratangen menighetsråd om tilleggsbevilgning på kr. 200 000 på inneværende års budsjett.::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:

Gratangen menighetsråd har i brev av 11. mai 2010 søkt om tilleggsbevilgning på kr. 200.000 for budsjettåret 2010. Søknaden er bl.a. begrunnet i store ekstrautgifter i forbindelse med utgifter til kirkegårdsarbeid, inklusiv rydding og bortkjøring av store snømengder, frosset vannledning til kirka og store strømutgifter.


I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 hadde rådmannen i sitt budsjettgrunnlag foreslått en reduksjon på kr. 100.00 i mengihetsrådets budsjett. Ved den politiske behandling bevilget kommunestyret 100.000 ekstra til menighetsrådet, slik at budsjettet for 2010 ble det samme nominelle beløpet som for 2009, dvs. kr 1000.000.


Rådmannen har forståelse for at menighetsrådet finner situasjonen vanskelig. Imidertid finnes det ikke ledige midler på kommunens driftsbudsjett til å styrke kirkebudsjettet. Dersom søknaden skal imøtekommes, må andre områder i kommunens driftsbudsjett reduseres tilsvarende.


Rådmannen finner også grunn til å minne om at kommunestyret i sitt budsjett for 2010 har vedtatt kostnadsreduseende tiltak tilsvarende kr. 1.8 mill. Budsjettet for 2010 er meget stramt, og er ikke gjort opp med noen reserver. Regnskapet de senere år viser at driften i kommunen er for høy i forhold til de disponible inntekter.. På denne bakgrunn har rådmannen tatt initiativ til et økonomisk omstillingsprosjekt som har til siktemål å få til varige driftsreduksjoner slik at drfiten blir i samsvar med de inntekter kommunen har tilgjengelig.

I denne situasjonen finner jeg ikke å kunne imøtekomme menighetsrådets søknad og tilrår at saken fremmes for kommunesytret med slik


innstilling:


Gratangen kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Gratangen menighetsråd om tileggsbevilgning på kr. 200 000 på inneværende års budsjett.Som vedlegg til saken følger: Vedl.

Brev av 11. mai 2010 fra Gratangen Menighetsråd til Gratangen kommune.

Gratangen kommune, 23.05.2010

Bjørnar Storeng

rådmann