SaksfremleggArkivsak: 10/530

Sakstittel: ØKONOMIMELDING I 2010Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Økonomimelding 1 – 2010 tas til etterretning.

Foreslåtte økning på kr. 200.000,- av netto driftsramme for legetjenesten godkjennes. Merutgiften dekkes ved økning i integreringstilskuddet.::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:


Økonomimelding 1/2010 baserer seg på tall fra regnskapet pr 01.05.2010. Tallene refererer seg til faktisk forbruk og er forsøkt periodisert så langt som råd er. Det er fortsatt periodiseringsfeiler – men hovedinntrykket av tallene så langt er rimelig klart.


Frie inntekter: Skatt på inntekt og formue viser lavere tall enn budsjett. Dette skyldes to forhold; terminen for betaling av skatt var i fjor(2009) 30.04, i år er denne terminen 31.05. Se for øvrig orienteringsskriv fra KS. Videre er det regnskapsført ca 153.000,- i eiendomsskatt for perioden som er regnskapsført etter at rapporten er skrevet ut. Samlet vurdering er at skatteanslaget bør forbli på vedtatt nivå. Rådmannen vil i sine månedlige økonomirapporter følge skatteinngange nøye og rapportere om eventuelle behov for endringer.

Rammetilskudd viser mindre inngang enn budsjett – også sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Imidlertid så utbetales rammetilskuddet med svært ulike beløp fra termin til termin. Det foreligger ingen signaler fra statlige myndigheter om at rammetilskuddet skal reduseres. Rådmannen forutsetter derfor at de vedtatte inntektsmålene for rammetilskuddet nås i løpet av året. Det anbefales derfor ingen endringer på vedtatte inntektsmål. Rådmannen vil ved de månedlige økonomirapportene følge opp inngangen på rammetilskudd særlig nøye og ved behov for endringer vil dette bli meddelt omgående til formannskap/kommunestyre.


Enhetene:

Enhetene rapporterer om at budsjettene reguleres i balanse innenfor de vedtatte netto driftsrammene som enhetene har. Det reguleres inn økte utgifter som dekkes opp med inntekter (inntekter med krav om motytelse) så som sykepengerefusjon og andre særlige inntekter/refusjoner. Ingen av enhetene rapporterer om større overforbruk året sett under ett. Det er imidlertid mye av inntektene som ennå ikke er kommet inn, men vil komme inn i løpet av året.

Skole har hittil brukt betydelig over budsjett, men her blir budsjettet regulert kraftig opp som følge av gjesteelevrefusjoner og økning i andre inntekter, bla fødselspenger. For skole er det også vedtatte innsparingstiltak som først har virkning fra august. Enhetsleder rapporterer derfor at enheten skole går i balanse året sett under ett.

For enheten helse er det ikke mulig å regulere budsjettet innenfor vedtatt netto driftsramme. Som følge av at kommunen har fått tildelt turnuslege fra 15. august, må diverse lønnsposter reguleres opp. Her er det beregnet at legetjenesten må tilføres 200.000,-. Rådmannen foreslår at merutgiften dekkes med deler av økningen i integreringstilskuddet. Det ansees som rimelig at legetjenesten får dekket deler av sitt merarbeid som følge av bosetting av flyktninger.

For pu-tjenesten ser det ut til at forbruket er under kontroll. Enheten har et lite overforbruk, men det er forventet at de tiltakene som er iverksatt vil bringe enheten i balanse i løpet av året. Rådmannen vil spesielt følge opp dette.

For et par bygninger er det påløpt ekstra utgifter som følge av skader som igjen skal dekkes av forsikring. Disse inntektene er ikke kommet inn. Bygningenes budsjett reguleres når forsikringsbeløpene er klare.


Oppsummering:

Forbruket så langt ser ut til å være under kontroll. Dersom de frie inntektene ikke når opp til de vedtatte målene, vil budsjettsituasjonen fort bli negativ. Hittil er det ikke kommet signaler om at dette er tilfelle. Endelig resultat på rammetilskudd og skatt foreliger ikke før i slutten av januar 2011 da siste delen av rammetilskuddet utbetales (skatteutgjevning).


Som vedlegg til saken følger: Vedl.

Oversikt over de største reguleringene.

Orienteringsbrev fra KS vedr skatteinngang.

Arena rapport pr 30.04.2010.

Gratangen kommune, 01.06.2010Bjørnar Storeng

rådmann

Karl Fredrik Normann

enhetsleder/rådgiver

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&