Tormod og Tore Richardsen

Mov.14


8520 ANKENESSTRAND

Saksnr.

Arkivkode

Etat/Avd/Saksb

Deres ref.

Dato

11/1160-5

K40

TEK//KJØ


12.04.2012MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARKFra møtet i Teknisk, næring - og miljø den 30.03.2012, saksnr 22/12.


De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:


Gratangen kommune innvilger Tormod Richardsen og sønnen Tore Richardsen dispensasjon for å kjøre ut ved i fra egen eiendom (gnr. 61 bnr. 40) på barmark. Jfr. motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6.

Det gis dispensasjon for tidsrommet 01.06.2012 til og med 31.10.2016.

Kjøretøy som skal benyttes er traktor med registreringsnr. YN 2781.
Rett utskrift

André Selnes

kontormedarbeider


0