Gratangen kommune har fått tildelt kr 875 000 i en fjerde runde til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Gratangen fikk tildelt midler i runde 1 og 2, men ikke i runde 3.

 

Totalt 250 millioner kroner fordeles til kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet. Fordelingen har også lagt vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger. Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Når det gjelder ordlyden om «..utenfor EØS området..» er denne korrigert fra KMD til også å gjelde land innen EØS området dersom dette gjelder bedrifter i din kommune.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

Virksomheter i Gratangen kan søke økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader, inntektsbortfall og tap som følge av pandemien. Søkere må ha skriftlig dokumentasjon. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt Korona-støtte fra andre ordninger blir trukket fra.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 875 000.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av Næringsfondet 7. desember 2021. Søknadsfrist 9. november.

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no      

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no