A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Søknaden sendes til

Gratangen kommune, Årstein, 9470 Gratangen

eller elektronisk til

postmottak@gratangen.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Gratangen kommune sentraladministrasjon
Telefon:77 02 18 00
Epost:postmottak@gratangen.kommune.no
Postadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Besøksadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Karl Fredrik Normann
Tittel:Enhetsleder/rådgiver
Telefon:77021806
Epost:karl.fredrik.normann@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-07 10:16
Gyldig fra2010-09-09
Gyldig til2018-01-15