Retningslinjer for behandling av dispensasjon etter motorferdselsloven og tilhørende forskrifter for Gratangen kommune har vært til behandling hos hovedutvalget for forvaltning og utvikling 7.juni 2022 i sak 14/22.

 

Følgende vedtak ble fattet:

Utvalget for forvaltning og utvikling anbefaler at retningslinjer for behandling av dispensasjon etter motorferdselsloven og tilhørende forskrifter for Gratangen kommune sendes ut til høring.

 

Vedlagt følger høringsutkastet til retningslinjer for behandling av dispensasjon etter motorferdselsloven og tilhørende forskrifter for Gratangen kommune med tilhørende vedlegg.

Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter.

Vedtak HFU, 07062022, Sak 14_22,Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven og tilhørende forskrifter for gratangen kommune.

 

Høringsfristen settes til: 20.08.2022

 

  Høringssvar sendes til Gratangen kommune, Pb. 23, 9471 Gratangen eller  

  postmottak@gratangen.kommune.no

 

Med hilsen

Gratangen kommune

Torbjørn Johnsen

Saksbehandler Forvaltning og utvikling