Gratangen kommune har utarbeidet utkast til Trafikksikkerhetsplan 2022-2026, utkastet til planen har vært på lokal høring, innspillende som kom inn er lagt inn i utkastet.

 

Hovedutvalget for forvaltning og utvikling vedtok 7.juni 2022 i sak 3/22 å sende ut trafikksikkerhetsplan for Gratangen kommune 2022-2026 på høring og offentlig ettersyn.

 

-Vedlagt følger høringsutkastet til trafikksikkerhetsplan med tiltaksliste og tilhørende vedlegg.

Trafikksikkerhetsplan Gratangen kommune.

Vedtak HFU, 07062022, Sak 3_22, Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 for Gratangen kommune.

Høringslist Trafikksikkerhetsplan .

 

Høringsfristen er 20.08.2022.

 

Høringssvar sendes til Gratangen kommune, Postboks 23, 9471 Gratangen eller på e-post til

postmottak@gratangen.kommune.no.

 

 

Med hilsen

Gratangen kommune

 

Torbjørn Johnsen

Saksbehandler Forvaltning og utvikling