www.gratangen.kommune.no

Informasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet – oktober 2021

                                                                                                               

 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
ved bygging av idrettsanlegg

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter
1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Søknader skal leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Der finnes også utfyllende informasjon over hva dere må gjøre før dere søker, og veiledning til selve søknadsprosessen.

Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet. Vi anbefaler derfor at dere setter dere godt inn i ordningen før dere søker.

Vilkår for å søke:

Hvem kan søke?

Disse organisasjonene kan søke: