A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barselgrupper
Besøkshjem
Bo- og driveplikt på landbrukseiendom
Bolig - oppføring av ny bolig
Bompenger - privat vei
Brukermedvirkning i skolen
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Frivillighetssentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gratangen barnehager
Gratangen folkebibliotek
Gravferd
Gravplass
Grunnskoleopplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legetjeneste/fastlege
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

M
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko/meld ifra
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk og kulturskole - opptak

N
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
PU-tjenesten

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon

S
Salgsbevilling alkohol
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spilleavhengighet
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Statlige spillemidler til idrettsformål
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Transporttjenester for funksjonshemmede
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd