A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Barn og familie > Barnehage > Artikkel

Barnehage poster


Informasjon om redusert oppholdsbetaling i barnehage

Betaling for barnehageplass

Betalingssatser
•    Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
•    Kommunale barnehager: Se betalingsregulativet på kommunens hjemmeside.
•    Private barnehager: kontakt den enkelte barnehage/barnehagens hjemmeside.
•    Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Betalingsbetingelser
•    Foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
•    Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.
•    Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
•    Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
•    Delt/redusert plass gir tilsvarende redusert oppholdsbetaling.
•    Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.

Private barnehager kan ha noen avvikende bestemmelser. Deres betalingsbetingelser fremkommer av barnehagens vedtekter.

Mislighold av betaling
•    Når foreldre tar imot tilbud om plass, aksepteres samtidig en betalingsforpliktelse.
•    Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso og at barnehageeier varsler oppsigelse av plassen.
•    Selv om barnet, som følge av mislighold må slutte i barnehagen i løpet av måneden, vil sluttfakturering løpe til den 1. i påfølgende måned.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer barnehagens betalingsordninger.

Redusert oppholdsbetaling i barnehage

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. Kommunestyret vedtar årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år. Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema.

Makspris for en heltidsplass er kr. 2730,- pr mnd. i 2017.
Denne satsen gjelder for alle husholdninger med en bruttoinntekt fra kr. 486 750 og høyere.

Familier / husholdninger med bruttoinntekt som er lavere enn kr. 486 750, kan søke redusert pris. Foreldrebetaling i barnehage skal ikke overstige 6% av familiens / husholdningens bruttoinntekt.

•    Foreldrebetaling faktureres 11 måneder i året, juli er betalingsfri
•    Kostpenger kommer i tillegg, og fastsettes av barnehagens eier hvert år.
•    Kostpenger skal finansiere barnehagens kost, og kan variere noe fra barnehage til barnehage

Gratis kjernetid i barnehage
Fra 1.august 2015 ble det innført gratis kjernetid for fire- og femåringer som bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid betyr at barn har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2016 ble ordningen utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

Søknad om redusert foreldrebetaling
•    Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema.
•    Det skal fylles ut ett skjema for hver forelder /foresatt/samboer i husholdningen
•    Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden

Vedtak om endret foreldrebetaling
Inntil søknad og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dokumentasjon av inntekt
•    Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen.
Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.
•    Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen, foreldre/foresatte/samboere.
•    Er foreldrene samboere eller gift skal det leveres dokumentasjon fra begge foreldrene.
•    Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres dokumentasjon for både forelder og samboer. Samboerskap blir regnet fra første dag en bor sammen.
•    Er en forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og ev andre skattbare inntekter
•    Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon og ev andre skattbare inntekter

Dersom du ikke har en selvangivelse
Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen.

Les mer om ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen på www.udir.no

Bruk vedlagte søknadsskjema: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling 2017.docx PDF document ODT document