Gratangen kommune har utarbeidet forslag til endring av minsteareal for elgjakt i Gratangen    

  kommune. Forslaget har vært ute til lokal høring .

 

Endringene av minsteareal har vært til behandling i Viltnemda 09.06.22 sak 10/22

og det ble fattet følgende vedtak:

 

Viltnemda vil foreslå et differensiert minsteareal som ligger mellom 3500 daa til 5000 daa for kommunen.

Saken sendes til høring til sektormyndighet og nabokommunene.

 

Vedlagt følger høringsutkastet til endring av minsteareal for elgjakt i Gratangen kommune med tilhørende vedlegg.

Høring-Endring av minsteareal for elgjakt i Gratangen kommune .

Vedtak Vilt, 09062022, Sak 10_22, Minsteareal for elgjakt i Gratangen kommune.

 

Høringsfristen settes til: 20.08.2022

 

Høringssvar sendes til:

Gratangen kommune, Pb. 23, 9471 Gratangen eller  

postmottak@gratangen.kommune.no

 

Med hilsen

Gratangen kommune

 

Torbjørn Johnsen

   Saksbehandler Forvaltning og utvikling