Kommunal vannforsyning

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende. 

For å kunne bli tilknyttet kommunal vannforsyning er det en forutsetning at slike anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet. Opplysninger om de ulike vannverkene, opptredende vannkvalitet, ledningsnett, trykkforhold og lignende fås ved henvendelse til Gratangen kommune. 

Varsling:

Gratangen kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Varslingen skjer vi telefon/SMS hvor abonnentene mottar melding/talemelding. 

Avløp

For å kunne bli tilknyttet kommunalt avløpsanlegg er det en forutsetning at slikt anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet. 

Opplysninger om de ulike avløpsanleggene, ledningsnett og lignende fås ved henvendelse til Gratangen kommune. 

Henvendelser knyttet til kommunale avløpsanlegg sendes kommunen som ordinært brev. 

 

Søknaden sendes til: 

Gratangen kommune, Pb.23, 9471 Gratangen eller postmottak@gratangen.kommune.no 

 

I Gratangen kommune beregnes vann- og kloakkavgiften etter boarealet på boligen.