Miljøtjenesten er lokalisert i Orrhågveien 41-43. Tjenesten yter bistand til mennesker som har ulike behov for hjelp i hverdagen som følge av utviklingshemming, med hovedfokus på praktisk bistand, opplæring og helsehjelp. I tillegg organiserer tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, omsorgsstønad (omsorgslønn), støttekontakt, samt avlastning til barn og unge med omsorgsbehov.