Byggelederne for Fylkesvegløftet arbeider nå med konkurransegrunnlaget for prosjektet og i den forbindelse er det nødvendig med avklaringer av konsekvenser som vil berøre boende og reisende i våre kommuner. 

Stengning av veien vil i anleggsperioden kunne medføre utfordringer for blant annet rutebusser, hjemmetjeneste, beboere, turister, post osv.  Det er nødvendig med en dialog nå for å redusere disse konsekvensene. Konkurransegrunnlaget må også spesifisere planleggingen av trafikkavviklingen.

Veien er så smal at det vil være nødvendig å stenge strekninger mens arbeidet pågår. Viktig at de ulike tjenestene som kommunene er ansvarlig for er informert og at det legges til rette for at veien er farbar slik at de som har behov for tjenester får disse.

 Det må påregnes svært store trafikale forstyrrelser på hele strekningen i byggeperioden.

Kommunene presiserer at det er viktig å legge til rette for at kollektivtrafikken inkludert skoleskyss kan passere uhindret i så stor utstrekning som mulig.

Informasjon og kommunikasjon til beboerne i de aktuelle områdene er svært viktig. De som styrer prosjektet, vil benytte seg av kommunenes hjemmesider som informasjonskanal.

Kommunene stiller seg villig til å legge til rette for et folkemøte vedrørende denne veisaken. Et slikt møte vil bli avviklet en tid før oppstart. 

Det er forventet kontraktsinngåelse medio april 2023.  Det planlegges oppstart på jobben i slutten av mai – begynnelsen av juni.

Det vil bli betydelige behov for lagring av masser langs traseen, plass for parkering av anleggsmaskiner og lastebiler. Også viktig å tenker over hvor man kan losse båter og lagre ulike former for masser mens de venter på å legge ut dette.