Lovgrunnlag for hytte- og fritidsrenovasjon

Gratangen kommune er pålagt å tilrettelegge for avfallsinnsamling fra husholdninger, hytter og fritidshus som en selvfinansierende løsning – selvkost. Det betyr at kommunen ikke har inntekter av dette. Gebyret dekker utgiftene ved avfallsinnsamlingen. Det føres eget regnskap for selvkostområde renovasjon bolig, og et eget adskilt regnskap for selvkostområde renovasjon hytter/fritidshus, som begge over tid skal gå i 0.

Forurensningsloven§30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) - regjeringen. som forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.»

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i Gratangen kommune vil du få både gebyr for boligrenovasjon og hytterenovasjon. Dette er en lovpålagt tjeneste, og er likt i hele landet.

Årsaken er at begge eiendommer skaper avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Over tid vil imidlertid mindre bruk medføre mindre tømming og dermed lavere gebyr for alle hytteeierne. Det er dessverre ikke mulig å differensiere avgiften i forhold til den enkelte hytteeier sin faktiske bruk med de ordningene som kan tilrettelegges i dag.

 

Det kan kun søkes fritak fra hytterenovasjonsordningen om hytten/fritidsboligen er ubrukelig/rivningsobjekt.

Alle som betaler renovasjonsgebyr for hytte- og fritidseiendom, har levering av 2 kubikk grovavfall inkludert i gebyret. Miljøstasjonen ligger i Gratangsbotn rett over fotballbanen. 

 

Du kan laste ned appen MiljøID for å levere på vår miljøstasjon,

Les mer om appen her: Har du skaffet deg HRS-kortet på telefonen? - HRS

 

HRS har satt ut kontainere for renovasjon til hytte- og fritidseiendommer på følgende plasser i kommunen: 

  • Foldvik (i krysset ned til butikken/Foldvik Brygge) 
  • Gratangsbotn (ved miljøstasjonen) 
  • Hesjeberg (ved nedkjøring Hesjebergveien) 
  • Løvdal (ved nedlagt butikk) 
  • Øse (Parkeringsplass mot Storvannet)

Kart: Kart containere.

Gebyrsatser

Betalingsregulativ for år 2024 blir vedtatt i Kommunestyret den 21.12.2023

Satsen er beregnet til kr. 1025,- inklusiv mva.).

 

Hytterenovasjon er en lovpålagt egen selvkost område. Det vil si at avgiften kun skal dekke utgiftene det koster å innhente og håndtere innsamlet avfall fra hyttene.

 Ved spørsmål ta kontakt med Gratangen kommune, Forvaltning og utvikling.

Postmottak@gratangen.kommune.no eller telefon 77021800.

 

Med vennlig hilsen

Gratangen kommune
Forvaltning og utvikling