Minnelunden med flere bautaer ble offisielt innviet av Hans Majestet Kong Olav 27. mai 1990.

Bakgrunnen var markering av 50-års minnet for kampene i Gratangen 1940, med «Trønderbataljonen», I/IR12 som de sentrale. 25. april 1940 hadde denne avdelinga 34 falne, 63 sårede og 180 soldater tatt til fange i det hardeste slaget utkjempet under det tyske angrepet på Norge. 

Gratangen ble særlig hardt rammet i de to månedene slaget om Narvik pågikk, fra 9. april til 8. juni 1940. I alt 56 norske og minst 22 franske soldater falt innenfor kommunens grenser. I tillegg ble 11 sivile drept, de fleste da hurtigruta «Dronning Maud» ble senket i Foldvik 1. mai. 

I kommunen finnes i alt 11 bautaer eller minnesmerker over falne og avdelinger som deltok i kampene i 1940.

To avdelinger som deltok i kampene i 1940 har sine minnesmerker her; «Trønderbataljonen» og «Altabataljonen». Også bauta for Kaptein Nyquist, som var en av kompanisjefene i IR12, og Sverre Lie, lærer og stifter av idrettslaget, døde som kurer. En bauta forteller om ni falne fra Gratangen under kampene og i løpet av krigsårene.

Opptakten.

Narvik ble angrepet av10 tyske jagere, hver med 200 soldater, Østerrikske alpejegere. Målet var å sikre jernbanen og malmtransporten fra Kiruna med de fleste soldatene, mens resten fortsatte marsjen nordover for å ta mobiliseringsleiren Setermoen og Bardufoss flyplass. 

Til Gratangen kom 200 – 300 tyske soldater den 10. april. Her beslagla de grendehus, boliger, hytter og skoler før de fortsatte marsjen nordover 12. april. Det første slaget i Gratangen ble utkjempet ved hotellet, Gratangen turiststasjon fra 1928. Tyskerne ble stoppet en dag, og norske styrker satte bygget i brann før de trakk seg nordover på kvelden. De stoppet tyskerne på Lapphaugen, 8 km nordover. Lengre nord kom de ikke de tyske angriperne.

Her fikk dermed tyskerne sitt første nederlag under felttoget i Norge 1940. General Carl Gustav Fleischer hadde mobilisert store norske styrker i Lavangen, på Fossbakken og Lapphaugen, og 24. april skulle de iverksette et avgjørende angrep på tyskerne her. Samtidig hadde 643 soldater fra Trønderbataljonen, I/IR12, tatt seg over fjellet fra Lavangen til Gratangsbotn for å møte tyskerne når de trakk seg tilbake. Altabataljonen kom over fjellet noen timer etter og skulle utgjøre sikring for IR12. I over et døgn var soldatene utsatt for en voldsom snøstorm. Angrepet på Lapphaugen ble avbrutt og soldatene i Gratangen måtte ta inn på gårdene for å få varme, hvile og mat før det planlagte angrepet på tyskerne i Gratangen neste dag. 

Men neste dag, kl 0500 angrep tyskerne uventet, med sterk snøstorm i ryggen. Med ni sivile og mange norske soldater som skjold foran seg gikk de fra hus til hus på jakt etter flere gisler og soldater. Mange soldater valgte å overgi seg i stedet for å risikere å skyte nordmenn og ble straks levende skjold i fangetoget. Allikevel var det mange tyskere som falt eller ble såret. Dårlig kommunikasjon og misforståelser var viktige grunner for tragedien som utspant seg her. 

Alliert hjelp.

30. april gikk franske alpejegere i land i Foldvik og tok seg raskt fram til Laberg, der ei tysk avdeling hadde stillinger. Det førte til slaget i Labergsdalen, der franske styrker hadde en knusende seier over den tyske avdelingen.

Kampene fortsatt videre til Øse og Bjerkvik, der tyskerne måtte trekke seg ut midt i mai. 

I løpet av de to månedene slaget om Narvik varte, falt 107 norsk soldater. 56 innenfor grensene til Gratangen. Minst 22 franske soldater falt også i Gratangen. Fra Gratangen ble to sivile og en soldat drept. Veteranforeninga til Trønderbataljonen tok initiativet til etablering av minnesmerket. Ansvarlig: Gratangen kommune

Litteratur:

Narvik 1940. Oddmund Joakimsen

Slaget i Gratangen 25. april 1940, Helge Husby

Gratangen 1940. Sverre Nordmo

 

THE MEMORIAL GROVE OF GRATANGSBOTN AND WAR MONUMENTS

The memorial grove with numerous monuments was inaugurated by King Olav V on 27 May 1990.

The background was the 50th anniversary for the battles in Gratangen, with the Trønder battalion of 12th Infantry Regiment, I/IR 12, in the centre. On 25 April 1940 this unit suffered 34 soldiers killed and 63 infantry men wounded, and 180 soldiers were taken prisoner in the fiercest battle fought during the German attack on Norway. 

The municipality of Gratangen suffered particularly during the two months long battle of Narvik, from 9 April until 8 June 1940. Totally 56 Norwegian and at least 22 French soldiers were killed in action within the borders of Gratangen. In addition, 11 civilians were killed, most of them when the coastal steamer <>[1] was sunk near at the village of Foldvik on 1 May.

In this municipality there are totally 11 monuments commemorating the fallen soldiers and the military units who participated here in the battles of 1940. Two units who took part have their monuments here: The << Trønder battalion >> of central Norway and the << Alta battalion >> of the northernmost county of Norway. There is also a monument commemorating Captain Nyquist, a company leader of the 12th Infantry Regiment. Sverre Lie, a teacher and the founder of the local sports club, died while serving as a courier of the Norwegian resistance. Sports club comrades erected a monument to his honour. Yet another monument tells of nine fallen of the Gratangen municipality during the Gratangen battles and during the five years of world war. 

Prelude

Narvik was attacked by ten German destroyers, each carrying 200 Austrian alpine hunters. Their objective was to secure the railway line from Sweden and the iron ore train transport from the Swedish Kiruna area. Some of the soldiers were detached to march northwards in order to occupy the Norwegian army camp of mobilisation at Setermoen, as well as the Bardufoss airport. 

200 – 300 of Hitler's army, Wehrmacht soldiers, most of them of Austrian origin after the Hitler initiated annexation of that country in 1938 (the Anschluss), arrived in Gratangen on 10 April. Here they occupied the local assembly houses, dwellings, cottages and schools before continuing their march northwards on 12 April. The first battle in the municipality of Gratangen was fought nearby the hotel of 1928, Gratangen Turiststasjon. The soldiers of the Wehrmacht were delayed for a day, and Norwegian forces set the building on fire before in the evening retreating northwards. They stopped the Germans at Lapphaugen, eight kilometres (i.e., five miles) north of the hotel. The German attackers did not come further north during this period. 

In that respect the Germans experienced their first defeat here during their Norwegian 1940 campaign. The Norwegian general Carl Gustav Fleischer had mobilised large Norwegian forces in our neighbouring municipality of Lavangen, at the hamlets of Fossbakken and Lapphaugen. And on 24 April they were to make a decisive attack on the Germans near Lapphaugen. Contemporarily 643 soldiers of the aforementioned Norwegian Trønder battalion, the 1st battalion of the 12th Infantry Regiment (IR 12) had marched southwards over the mountain from Lavangen to Gratangen to confront the retreating Germans. The Alta battalion (re. the above) followed over the mountain some hours later, planning to assist the IR 12 if necessary. For more than a day the soldiers were kept by a fierce blizzard. The Lapphaugen attack was aborted and the soldiers in Gratangen had to seek cover from the bad weather. They did this in the farmhouses to get some warmth, and to get some rest and food before their planned attack on the Germans the following day. 

But that morning, at five o’clock, the Germans unexpectedly attacked, during a strong tailwind blizzard. With nine civilians and many Norwegian soldiers forced to serve as living shields ahead of the attackers, the latter searched the homes for more hostages and soldiers. Numerous of the Norwegian soldiers chose to surrender instead of risking to fire their rifles and hit fellow countrymen. And they were themselves immediately captured and made living shields in the column of prisoners. Still, many Germans were killed or wounded. Bad communication and misunderstandings among the Norwegian troops were an important background for the tragedy that unfolded. 

Allied help

On 30 April French Alpine Hunters made landfall at Foldvik and quickly advanced inward the fiord towards the hamlet of Laberg. Here a German unit had its positions. This confrontation led to the battle of Labergsdalen valley, where the French forces victoriously fought the German soldiers. The battle continued towards the hamlet of Øse and towards the Bjerkvik area. Here, during mid-May, the Germans were forced to retreat. 

During the two months of the battle of Narvik, 107 Norwegians were killed. And within the Gratangen municipality borders, 56 Norwegians and at least 22 French soldiers were killed. Two Gratangen civilians and one soldier were killed during the operations.

The Veteran Association of the Trønder battalion made the initiative to erect the monument. 

Responsibility: The Municipality of Gratangen. 

Literature:

Joakimsen, Oddmund. Narvik 1940.

Husby, Helge. Slaget i Gratangen 25. april 1940.

Nordmo, Sverre. 2022. Gratangen 1940

Stein Thraning har oversatt denne teksten fra norsk til engelsk. 
 

Muitomearka, nuppi máilmmisoahti 

Rivttákbotni muitoávžu ja soahtemuitomearkkat

 Kártačálus s. 1: Kárta čájeha gos norgga ja duiska veagat sohte. Miessemánu 1.beaivvi rájes serve maid fránska alpejeagerat doarrumii. Násttit čájehit moadde saji gos duiska bombat deive ja vahágahtte. 

Gonagas Olav V vihahii muitoávžžu soahtemuitomearkkain miessemánu 27.beaivvi 1990:s. 

Muitoávžžu rahpama duogáš lea vihttalogát čalmmusteapmi Rivttága doarrumiida, Trøndárbataljovnnain 12.infanteriijaregimeanttas, I/IR 12, guovddážis. Cuoŋománu 25.beaivvi 1940:s dán joavkkus gottáhalle 34 soalddáhat, 63 olbmo roasmmohuvve ja 180 soalddáhat válddahalle fáŋgan dan garraseamos doarrumis duiska vuollásteami vuolde. 

Rivttága suohkan gillájedje erenoamážit Áhkánjárgga doarruma oktavuođas mii bisttii guokte mánu gaskal cuoŋománu 9.beaivvi gitta geasemánu 8.beaivái. Oktiibuot 56 norgalačča ja 22 fránskalačča gottáhalle Rivttágis. Dasa lassin, oktanuppelot siviilat gottáhalle, eanaš jápme go “Dronning Maud” vuojui Foldvika lahka miessemánu 1.beaivvi. 

Dán suohkanis gávdnojit oktiibuot oktanuppelot muitomearkkat muittuhan dihte gottáhallan soalddáhiid ja soahteveaga mii oassálasttii doarrumiin dás 1940:s. Dain guokte joavkkuin geain muitomearka lea dás lea Trøndárbataljovnna ja Áloheadjobataljovnna. Dáppe lea maid muitomearka muituhan dihte Kapteaidna Nyquist, kompaniijajođiheaddji 12.infanteriijaregimeanttas. Oahpaheaddji ja báikkálaš valáštallansearvvi vuođđudeaddji Sverre Lie jámii bálvalettiin ođasbuvttadeaddjin. Valáštallansearvvis olbmážat ceggeje muitomearkka sutnje. Vel okta muitomearka muittuha ovcci gottáhallan Rivttága suohkanis doarrumiin Rivttágis ja daid muđui vihtta jagi sođiin. 

Álgosátni 

Logi duiska soahtefatnasa fallehedje Áhkánjárgga, juohke fatnasis ledje 200 duiska alpejeagerat. Sin ulbmil lei váldit ruovdegeainnu mii boahtá Ruoŧas ja seammás váldit dan ruovdemálmma mii bođii Gironis Ruoŧas. Muhtin soalddáhat gohččojuvvojedje davás vuollástan dihte Setermoen soahteveahkaleaira ja Beardogoržži girdišilju. 200 – 300 soalddáhat Hitlera soahteveagas, Wehrmacht soalddáhat, eanaš Nuortariikkas maŋŋá Hitlera vuollástan 1938:s (Anschluss), bohte Rivttágii cuoŋománu 10.beaivvi. Dás sii vuollástedje báikkálaš servodatviesuid, ássanviesuid, barttaid, ja skuvllaid ovdalgo jotke davás cuoŋománu 12.beaivvi. Vuosttaš doarrun Rivttága suohkanis dáhpáhuvai láhkka Rivttága hotealla ja turistastašuvnna huksehuvvon 1928:s. Wehrmachta soalddáhat maŋŋonedje beaivvi, ja Norgga soahteveagat cahkkehedje viesuid ovdal go eahkedis máhcce fas davás. Sii bissehedje duiskkaid Gieddenjunis, gávcci kilomehter davás hoteallas. Duiska soahteveagat eai beassan šat viidáset davás. 

Duiskkaid viggamuš vuollásit Norga 1940:s šattai sin vuosttaš vuoittáhallan. Norgga generála Carl Gustav Fleischer lei ránnjásuohkanis Loabákvuonas mobiliseren stuorra veaga Fossbakkenis ja Gieddenjunis. Falleheapmi duiskkaid vuostta Gieddenjunni lahka cuoŋománu 24.beaivvi šattai mearrideaddji. Seammás 643 soalddáhat Trøndárbataljovnnas, vuosttaš bataljovdna 12. infanteriijaregimeanttas (IR 12) ledje máršen lulás váriid badjel Loabáhis Rivttágii deaividan dihte duiskkaid go sii máhcce. Áloheadjobataljovdna (gea bajit) čuvvo váriid badjel moadde diimmu maŋŋá veahkehan dihte IR 12 jus šattašii dárbu. Garra muohtadálki cakkai soalddáhiid joatkit badjelaš beaivvi. Falleheapmi Gieddenjunis šluhttehuvvui ja soalddáhat bisánedje Rivttágii gos láđuin gávdne duoji dálkki vuostta. Láđuin besse boradit ja liegganit ovdal go jotke duiskkaid fallehemiin. Muhto dan iđida, diibmu vihtta, duiskkat fallehedje eahpediehttevaččat go sis lei miehtebiegga. Falleheddjiid burge viesuid váldin dihte soalddáhat ja bántafáŋggat. Dan seammás ovcci olbmo ja muđui soalddáhat dorro duiskkaiguin. Ollugat norgga soalddáhin baicca vuollánedje dan sadjái go báhčit ja seammás sáhttit deaivat iežaset olbmuid. Ollugat válddahalle dasto fáŋgan. Ledje ain ollu duiskkat geat roasmmohuvve dahje gottáhalle. Lei heajus gulahallama ja boasttuipmárdusaid dihte ahte boađus lei dan mađe suorggatlaš. 

Lihtolaš veahkki 

Cuoŋománu 30.beaivvi fránska alpejeagerat jovde Huvlaviikii gos hurge viidáset vuona sisa gitta ledje ollen Gállai gos duiska soahteveagat vurde. Deaivideami dihte šattai doarrun Gállavákkis gos fránska soalddáhat dorro duiska soalddáhiid vuitui. Doarrun jotkkii Øsii ja fas Rahkka guvlui. Dán sajis, gasku beaivvi, duiskkat bággehalle vuollánit. 107 norgalaččat gottáhalle daid guokte mánuin Áhkánjárga doarrumin. Rivttága suohkan rájaid siste gottáhalle 56 norgalačča ja 22 fránska soalddáhat. Guokte olbmo ja okta soalddáhat Rivttágis gottáhalle soahtedoaimmain. 

Trønderbataljovnna veteránasearvi evttohedje cegget muitomearkka. 

Ovddasvástadus: Rivttága suohkan 

Gálddut: 

Joakimsen, Oddmund. Narvik 1940. 

Husby, Helge. Slaget i Gratangen 25. april 1940. 

Nordmo, Sverre. 2022. Gratangen 1940.

Stein Thraning Rivtták, gaskavahkku suoidnemánu 12.beaivvi 2023.

Jorgaleaddji lea Sunná Kielland Einejord