Kommunedirektør Thomas Schjelderup la i gårdagens kommunestyremøte 21.3 frem et foreløpig regnskapsresultat, da det understrekes at regnskapet ikke er oversendt revisjonen ennå for godkjenning, men det forventes ikke store overraskelser.
 
Selv om resultatet er negativt er det det ikke uventet og heller ikke spesielt dramatisk. Dette resultatet er en naturlig konsekvens av at vi bruker av disposisjonsfondet til tiltak som er med på å komme våre innbyggere til gode. Generelt har kommunen god kontroll på drifta, selv om både pensjonskostnader og ekstrakostnader innenfor helse er høyere enn opprinnelig budsjettert. Økte rentekostnader gir også mindre økonomisk handlefrihet enn tidligere.
 
Det som er viktig i fortsettelsen er at vi ikke hvert år kan belaste disposisjonsfondet med tiltak av denne størrelsen. Belastningen i 2023 var på 10,8 mill kr. Vi må forholde oss til kommunestyrets vedtatte måltall for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og gjeldsgrad.
 
God økonomistyring er et grunnfundament for gode innbyggertjenester. Det betyr at vi i større grad enn tidligere er nødt til å omfordele de 160 millioner kr kommunen har i årlig driftsbudsjett. Dette har jeg understreket ovenfor egne ledere og ovenfor våre politikere. Det er mindre rom for utskeielser og utbetalinger som legger press på pengebeholdningen vår og muligheten til å betale de løpende forpliktelsene.
 
Til sist er det viktig å påpeke at vi hovedsaklig blir målt på de innbyggertjenestene vi klarer å produsere. Slik sett er den økonomiske bunnlinja ikke et mål i seg seg selv, men mer et middel for å oppnå god velferd og innbyggertilfredshet for innbyggerene i Gratangen kommune.